Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

gibonek
Reposted fromFlau Flau
gibonek
Reposted fromFlau Flau
gibonek
Reposted fromFlau Flau
gibonek
Reposted fromnoticeable noticeable
gibonek
2859 6cb3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

May 24 2015

gibonek
Reposted frommayamar mayamar

April 29 2015

4517 96bf 500
Reposted frombeyourownsavior beyourownsavior

April 11 2015

gibonek
7115 816d 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura

March 10 2015

gibonek
3509 ea0b
Bieszczady
Reposted frommonochromaticworld monochromaticworld
gibonek
3834 8ad6
Reposted frommonochromaticworld monochromaticworld
gibonek
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G. B. Shaw
Reposted frompieprzycto pieprzycto

March 02 2015

6630 de61 500
Reposted frompea-pea pea-pea

February 21 2015

gibonek
1018 5afc 500
Reposted fromPaulaaa Paulaaa

February 07 2015

gibonek
Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. 
— Mark Twain - Diva 06.02.2015

October 25 2014

gibonek
1657 35ca 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
1477 a9c8 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac

September 25 2014

gibonek
1071 3889
Reposted fromardoise ardoise
gibonek
1123 a3d7
Reposted fromflesz flesz
gibonek
Reposted fromwakna wakna

September 17 2014

gibonek
9270 5e73
Padłaś
Powstań
Popraw koronę
i zasuwaj
Reposted fromnivea nivea viapaliti paliti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl